Hạc Hòa Bình


Dự án 1.000 con hạc vì hòa bình của học sinh lớp Trung cấp 2 gửi trưng bày tại Tượng đài Sadako Sasaki, Công viên Hòa Bình, TP. Hiroshima, Nhật Bản

'

Nhân viên Công viên Hòa Bình Hiroshima nhận hạc gửi từ lớp eClass, Việt Nam

1.000 con hạc vì hòa bình của học sinh lớp Trung cấp 2 chuẩn bị mang trưng bày