Lớp học

Học sinh trình bày tóm tắt sách trong giờ học Đọc sách

Các diễn viên pose hình trong giờ học Kịch

Giờ học Hát và Nhảy

Nhóm Kịch duyệt chương trình cho Gala cuối năm 2011-2012


Lớp Trung cấp 3 và Cô Lydia, giáo viên Hát và Nhảy

Dự án 1.000 cuốn sách của Lớp Sơ cấp 3

Học sinh làm đề tài trên máy tính

Dự án 1.000 cuốn sách của học sinh lớp Sơ cấp 3

Giờ học Đọc sách của lớp Sơ cấp 2

Diễn tập vở 'What a Noise' của lớp Sơ cấp 3 trong giờ học Kịch